جراحي – داخلي

بخش جراحي : بخش جراحي بيمارستان ايرانشهر تهران در طبقه 5 بيمارستان واقع شده است ، اين بخش داراي 20 اتاق مي باشد .انواع خدمات درماني همانند جراحي هاي عمومي ، ارتوپدي ، … در اين مركز انجام مي پذيرد . پرسنل درماني مجرب در اين بخش آماده خدمت رساني به مراجعين محترم اين مركز در […]

جراحي – داخلي Read More »