اورژانس

بخش اورژانس :

 
اورژانس بيمارستان ايرانشهر

بخش اورژانس بيمارستان ايرانشهر كانال ورودي بيماران سرپايي و بستري بيمارستان بوده كه در طبقه همكف قرار داردو شامل 5 تخت تحت نظر – يك تخت سي پي آر -يك تخت ايزوله و يك تخت اتاق عمل سرپايي مي باشد .

در هرشيفت پزشك عمومي ، پرستار و كمك بهيار حضور دارند كه 24 ساعته آماده ارائه خدمات سرپايي و اورژانسي به كليه بيماران مي باشند.

خدمات قابل ارائه در بخش اورژانس به شرح ذيل مي باشد :

ويزيت سرپايي – احياي قلبي ريوي – برقراري راه هوايي پيشرفته – مانيتورينگ قلبي – درخواست و تفسير نوارقلب – درخواست وتفسير گرافي هاي ساده وتصويربرداري – درخواست وتفسير آزمايشات  – آتل گيري و گچ گيري – تعبيه سوند معده وسوند مثانه – تزريق خون و فراورده هاي خوني -ترميم زخم ها – مديريت و كنترل خونريزي ها – درمان اورژانس سوختگي – تجويز نسخه داروئي – ترومبولتيك تراپي درحوادث ايسكميك قلبي و مغزي – كارديوورژن و دفيبريلاسيون 

 
اورژانس بيمارستان ايرانشهر
Translate »