راهنماي پذيرش

راهنماي پذيرش بيمارستان ايرانشهر تهران

 

• پذیرش بیمار با مراجعه حضوری و ارائه دستور بستری و مدرک شناسایی معتبر(كارت ملي)انجام می پذیرد.

• درصورت نداشتن دستور پزشک جهت بستری (با هماهنگی تلفنی پزشک معالج ) و پس از تائید پزشک مربوطه این امر امکان پذیر است .

• پذیرش بیمارستان بصورت 24 ساعته  از طریق پذیرش مرکزی واقع در طبقه همکف انجام مي گيرد.

• لازم به ذکر است در اعمال جراحی زنان مانند سزارین،هیسترکتومی و انواع کورتاژها و غيره ،همراه داشتن شناسنامه و رضایت همسر الزامی می باشد .

• لطفا قبل از پذیرش بستری جهت اطلاع از وضعیت رزرو تخت و اتاق ها با شماره 71961117-021  تماس حاصل فرمائید.

• حتی المقدور 24 ساعت قبل از پذیرش جهت دریافت معرفی نامه از سازمان های بیمه گر اقدام نموده و هنگام پذیرش ارائه شود.

سير پذيرش بيمار

پذيرش بيمار در بيمارستان ايرانشهر به سه نوع ميباشد .

  1. پذيرش در كلينيك تخصصي  ( درمانگاه )
  2. پذيرش بستري
  3. پذيرش اورژانس

در صورتيكه بيمار سرپايي نياز به ويزيت متخصص داشته باشد بايستي به كلينيك تخصصي مراجعه نمايد كه نحوه

پذيرش وارائه خدمات  به صورت زير ميباشد :

الف – درمانگاه بيمارستان ايرانشهر تهران قادر به ارائه خدمات در زمينه هاي زير ميباشد كلينيكهاي ارتوپدي – اطفال – داخلي اعصاب – جراحي اعصاب – عفوني -گوارش – زنان – گوش و حلق و بيني – ريه – روماتولوژي – قلب –جراحي قلب – جراحي عروق – نفرولوژي – اورولوژي – غدد – انكولوژي – جراحي عمومي – اديومتري و تغذيه و همچنين داراي واحد هاي آندوسكوپي -كولونوسكوپي – نوار مغز – نوار عصب و عضله – هولتر قلب و فشار – اكو- تست ورزش -اسپيرومتري – شنوايي سنجيمي باشد .

ج- پس از حضور بيمار در ساعت مقرر درقسمت پذيرشكلينيك ؛مشخصات بيمار در سيستم ثبت مي شود وبراي ويپرونده تشكيل شده كه به پزشك داده مي شود .

د- بيمار جهت پرداخت هزينه به صندوق راهنمايي مي شود .

ه- بيمار طبق نوبت تعيين شده به اتاق پزشك معالج راهنمايي ميشود .

و- در صورت نياز به مراجعه مجدد ؛ وقت دهي توسط منشي كلينيك انجام ميشود .

ز – در صورت نياز به اقدامات پاراكلينيك بيمار به واحد مربوطه راهنمايي مي شود

در صورتيكه بيمار بد حال بوده ووضعيت عمومي خوبي نداشته باشد به بخش اورژانس مراجعه مي نمايد كه نحوه پذيرش وارائه خدمات در آن واحد به صورت زير ميباشد : 

الف- پرستار اورژانس وضعيت بيماررا ارزيابيمينمايد. ( ترياژ)

ب-  پزشك اورژانس بيماررا ويزيت مي نمايد .

ج -در صورتيكه بيمار نياز به بستري داشته باشد ؛ همراه به واحد پذيرش راهنمايي وارجاع ميشود .و طبق مسير درج شده در قسمت بستري بيمار اقدامات لازم اجرا ميشود .

د- پس از انجام اقدامات اوليه توسط پرستار وپزشك اورژانس بيمار به همراه كمك بهيار به بخش مورد نظر انتقال مي يابد .

و- در صورت نياز به اقدامات پاراكلينيك نيز موارد ضروري انجام شده وپس از آماده شدن جواب ورويت پزشك ساير درمانها بر اساس آن صورت مي گيرد .

ح- پس از پايان درمان هاي لازم وضروري در اورژانس بيمار با دستورات پزشك مرخص مي شود .

پذيرش بستري بيمار در بيمارستان بصورت زير ميباشد :

الف – بيمار به واحد پذيرش در طبقه همكف مراجعه مينمايد .

ب-   بستري با دستور كتبي يا شفاهي پزشك معالج قابل اجرا مي باشد .

ج- داشتن كارت ملي  ؛ مدارك بيمه اعم از دفتر چه يا كارت ؛مدارك مربوط به بيمه تكميلي ومدارك مربوط به  سوابق بيماري الزاميست .

           ** در صورتيكه بيمار زير 18 سال باشد داشتن شناسنامه خود وشناسنامه پدر و حضور پدر الزاميست .

            ** در صورتيكه بيمار عمل جراحي مربوط به سيستم تناسلي داشته باشد حضور و رضايت همسر الزاميست .

د-  مسئول پذيرش اقدامات مربوط به تشكيل پرونده و اخذ رضايت نامه هاي لازم ومشخصات وتكميل فرم هاي ضروري را انجام مي دهد .

ه – در صورت داشتن بيمه تكميلي با توجه به شرايط بيمه  مورد نظر وتسهيل وتسريع امور؛  مسئول پذيرش  معرفينامه بيمه را بطور اينترنتي دريافت وضميمه پرونده ميكند ويا همراه بيماررا جهت دريافت برگه معرفي نامه بيمه به مركز بيمه معرفي ميكند.

و-   مسئول پذيرش پس از برآورد هزينه ها با احتساب سقف بيمه و….. بيماررا جهت پرداخت هزينه علي الحساب به واحد صندوق ارجاع ميدهد .

ز –  مسئول پذيرش  با توجه به انتخاب بيمار وتخت هاي موجود ترتيب بستري بيمار در تخت مورد نظر را مي دهد.

ح – بيمار به همراه مسئول روابط عمومي يا كمك بهيار بخش مربوطه به بخش راهنمايي ميشود .

ك – ساير اقدامات در بخش بصورت روتين انجام مي شود .

Translate »