مسيرهاي دسترسي

مسيرهاي دسترسي به بيمارستان ايرانشهر تهران

بيمارستان ايرانشهر تهران در منطقه 7 ، محله بهار ، خيابان شريعتي نرسيده به سه راه طالقاني واقع شده است و به صورت شبانه روز به مراجعين خدمت رساني مي كند. اين مركز در مركز شهر تهران واقع شده است و اين مزيت ، دسترسي به اين بيمارستان را آسان ساخته است .

  • نزديك ترين ايستگاه مترو : طالقاني
  • نزديك ترين ايستگاه اتوبوس : طالقاني
  • نزديك ترين ايستگاه BRT : ايستگاه شريعتي ( پيچ شميران )

 
از نقشه زير ميتوان بيمارستان ايرانشهر تهران را مسيريابي نمود :
Translate »