ارتقاع سلامت

بهداشت دست

با هدف آموزش و ارتقای سلامت عمومی : کمپین بهداشت دست درروز یکشنبه مورخ 16/02/1403 ساعت 10-12 در بیمارستان ایرانشهر برگزار گردید.     ·       آموزش علمي و عملي و در خصوص رعايت بهداشت دست توسط کارشناس کنترل عفونت بیمارستان در لابی انجام گرفت. ·       پمفلت های آموزشی در بخش ها و لابی بین حضار

بهداشت دست Read More »

Translate »