فيزيوتراپي

فيزيوتراپي

فيزيوتراپي بيمارستان ايرانشهر
فيزيوتراپي بيمارستان ايرانشهر تهران در طبقه منفي يك بيمارستان واقع شده و با پرسنل مجرب و كارآزموده آماده خدمت رساني به مراجعين محترم اين مركز مي باشد .

 

Translate »