تصويربرداري

تصويربرداري

تصويربرداري بيمارستان ايرانشهر
بخش تصويربرداري بيمارستان ايرانشهر تهران در طبقه منفي يك بيمارستان واقع شده است .
اين بخش شامل تصويربرداري ، سونوگرافي ، OPG دندانپزشكي ، CTScan ، ماموگرافي مي باشد .
اين مركز فاقد بخش MRI مي باشد .
Translate »