بهداشت محيط

واحد بهداشت محيط :

واحد بهداشت محيط بيمارستان ايرانشهر تهران در طبقه اول بيمارستان واقع شده است . 


Translate »