واحد IT

واحد IT بيمارستان ايرانشهر

اين واحد در طبقه اول بيمارستان واقع شده است .


Translate »