افتتاح بخش VIP

            افتتاح بخش VIP بيمارستان ايرانشهر تهران

در روز پنجشنبه مورخه 1402/9/2 با حضور مديرعامل بيمارستان ، جمعي از سهامداران ، پزشكان و پرسنل بخش VIP بيمارستان افتتاح گرديد .

Translate »