مسيرهاي دسترسي

مسيرهاي دسترسي به بيمارستان ايرانشهر تهران بيمارستان ايرانشهر تهران در منطقه 7 ، محله بهار ، خيابان شريعتي نرسيده به سه راه طالقاني واقع شده است و به صورت شبانه روز به مراجعين خدمت رساني مي كند. اين مركز در مركز شهر تهران واقع شده است و اين مزيت ، دسترسي به اين بيمارستان را […]

مسيرهاي دسترسي Read More »