راهنماي ملاقات كنندگان

راهنماي ملاقات كنندگان در بيمارستان ايرانشهر تهران ۱.ساعات ملاقات بیمارستان جهت همراهان عزیز در بخشهای عادی ساعت 14 تا ۱۶ و در بخش های ویژه ساعت ۱5 تا 16 می باشد.٢. با توجه به محدودیت فضا وزمان، برای رفاه خود و بیماران بیمارستان تقاضا داریم خویشان و دوستانی را که مایل به ملاقات ازبیمارمی باشند […]

راهنماي ملاقات كنندگان Read More »