فيزيوتراپي

فيزيوتراپي فيزيوتراپي بيمارستان ايرانشهر تهران در طبقه منفي يك بيمارستان واقع شده و با پرسنل مجرب و كارآزموده آماده خدمت رساني به مراجعين محترم اين مركز مي باشد .  

فيزيوتراپي Read More »