تصويربرداري

تصويربرداري بخش تصويربرداري بيمارستان ايرانشهر تهران در طبقه منفي يك بيمارستان واقع شده است . اين بخش شامل تصويربرداري ، سونوگرافي ، OPG دندانپزشكي ، CTScan ، ماموگرافي مي باشد .اين مركز فاقد بخش MRI مي باشد .

تصويربرداري Read More »