اورژانس

بخش اورژانس :   بخش اورژانس بيمارستان ايرانشهر كانال ورودي بيماران سرپايي و بستري بيمارستان بوده كه در طبقه همكف قرار داردو شامل 5 تخت تحت نظر – يك تخت سي پي آر -يك تخت ايزوله و يك تخت اتاق عمل سرپايي مي باشد . در هرشيفت پزشك عمومي ، پرستار و كمك بهيار حضور […]

اورژانس Read More »