مالي

واحد مالي

واحد مالي بيمارستان در طبقه اول واقع شده است . برنامه ريزي، هدايت، هماهنگي و كنترل فعاليتهاي مالي در چهارچوب استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و همچنين مقررات و قوانين موجود در آيين نامه و دستور العملهاي مصوب  امور مالي
واحدهاي مرتبط :  واحدهای درآمد ،کارپردازی ،امین اموال ، انبار و ترخیص 

روزهاي كاري : شنبه الي پنجشنبه بجز تعطيلات رسمي

ساعت كاري : 8:00 الي 15:00
تلفن تماس : 71960 داخلي 1114


حسابداري ، مالي
Translate »