بهداشت حرفه اي

بهداشت حرفه اي

واحد بهداشت محيط بيمارستان در طبقه همكف بيمارستان واقع شده است .

واحد بهداشت حرفه ای و ايمني كار بیمارستان ايرانشهر

بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار.

اهداف کلی بهداشت حرفه ای

تأمین، حفظ و ارتقای وضعیت جسمی، روحی و روانی فردی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل، پیشگیری از بروز بیماری ها و حوادث ناشی از کار و انتخاب کارگر متناسب با شغلی که قابلیت انجام آن را دارد، از جمله اهداف بهداشت حرفه ای به شمار می روند.

وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان:

تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

شناسایی شغل های موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار

بازدید روزانه از بخش ها، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه

شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

 تهیه SDS مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

 برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلول های شیمیایی

 نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

 نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

 اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به طریق مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه

 تهیه دستورالعمل های ایمنی تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و 

 ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

 همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی و سایر امور مربوطه

تهیه وتدوین نیازهاي آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان
آموزش نحوه صحیح حمل بار
آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده
 از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)
آموزش رعایت الزامات بهداشتی،
 ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن

شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان

ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی

نظارت و ارزیابی به منظور انتخاب و عملکرد پیمانکاران (ارایه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای وطب کار) با واحد مربوطه در بیمارستان

برنامه ریزی برای اجرا و نظارت بر برنامه های بهداشت حرفه ای شامل: ماده 5 قانون مدیریت پسماندها، برنامه بهداشت پرتوها، ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی شیمیایی، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده و سایر برنامه های مرتبط با بهداشت حرفه ای که از طریق وزارت بهداشت و یا دانشگاه ابلاغ می شود.

واحد مديريت خطر، بحران و بلايا

مدیریت کاھش خطر و بلایا درنظام سلامت فرآیندی است منظم بمنظور بهره مندی حداکثری از ظرفیت ھای سازمانی، اجرایی و مهارتي نظام سلامت با هدف به حداقل رساندن پیامدھای سوء سلامتی، مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و تسهيلات و منابع بهداشتي درمانی از طریق پیشگیری از مخاطرات و كاهش آسیب، ارتقای آمادگی، پاسخ بموقع و بازیابی با رویکرد توسعه پایدار

هدف كلي

ارتقاي آمادگی و کاهش آسیب پذیري در برابر بلایا

شرح وظایف دبيركميته

برگزاری جلسات و کمیته های درون بخشی با اولویت اعضاء چارت فرماندهی حادثه

پیگیری ارتقاء سطح ایمنی سازه ای و غیر سازه اي و عملكردي

برگزاری جلسات و کمیته های برون بخشی و امضاء تفاهم نامه با ادارات و سازمانهای مرتبط

تدوین و بازبینی مستمرEOP با توجه به نیازسنجی ها و مخاطرات اصلي

شناسایی و طرح مسائل مرتبط با مدیریت خطر در بلایا و حوادث در كميته و پیگیری اجرای مصوبات

نیاز سنجی برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل

تدوین برنامه پایش فصلی اجرا و ارسال گزارشات مربوطه

بازبینی سالانه چارت HICS 

نیازسنجی، تدوین برنامه مکتوب و اجرای مانورهای دور میزی و محیطی، تهیه گزارش مانور و درس آموخته

هماهنگی جهت اطلاع به موقع از وقوع مخاطرات و ثبت کامل مخاطرات و پیامدهای آن و تدوین گزارشات فصلی

اجرای برنامه ارزیابی آمادگی در برابر بلایا و حوادث

بازبینی فضای فیزیکی و تجهیزات اتاق بحران و تلاش جهت ارتقاء واحد بحران از نظر فیزیکی و  تجهیزاتی

شرکت در جلسات بین بخشی و برون بخشی مرتبط و برنامه های مشترک با سایر دستگاها

پاسخگویی مناسب صحیح و منظم به مکاتبات معاونت بهداشتی دانشگاه

تکمیل پنلهای آماری مدیریت خطر در بلایا و حوادث و نصب در واحدها

Translate »