بهبود كيفيت

بهبود كيفيت

واحد بهبود كيفيت

آشنایی با واحد بهبود کیفیت بیمارستان ايرانشهر تهران
در راستای اجرای استانداردهای ابلاغی اعتبار بخشی، دفتر بهبود کیفیت در بیمارستان ايرانشهر تأسیس گردید. ابلاغ مسئول بهبود کیفیت، جهت فعالیت در این واحد، از سوی ریاست محترم بیمارستان صادر گردید که در چارت سازمانی بیمارستان ، مستقیماً تحت نظارت ریاست بیمارستان انجام وظیفه می نماید.
اهم مسئولیت های این واحد که با هدف برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه های لازم جهت پیاده سازی و اجرای استانداردهای اعتبار بخشی ملی در بیمارستان تدوین گردیده است به شرح زیر می­ باشد:
شرح وظایف دفتر بهبود کیفیت
 • استقرار و اجرای استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان.
 • انجام ممیزی های دوره ای درراستای اجرای استانداردهای اعتباربخشی با مشارکت مدیران ارشد بیمارستان.
 • تدوین و بازنگری سند استراتژیک بیمارستان.
 • تدوین برنامه عملیاتی/ بهبود کیفیت با مشارکت بخش ها/ واحدهای بیمارستان.
 • تدوين برنامه عملياتى ايمنى در راستاى پياده سازى استانداردهاى بيمارستان‌ دوستدار ايمنى بيمار.
 • تدوین فرآیندهای بیمارستان با مشارکت صاحبان فرآیند
 • تدوین و بازنگری دستورالعمل ها، خط مشی ها و روش های اجرایی به منظور استقرار استانداردهای اعتبار بخشى ملى با مشارکت بخش­ها/ واحدهای بیمارستان.
 • تدوین شاخص های بیمارستان، تحلیل و پیگیری اقدامات اصلاحی لازم.
 • شناسایی چالش ها و فرصت های بهبود و ارائه پیشنهادات در جلسات  تیم رهبری و مدیریت بیمارستان.
 • برگزاری کلاس های آموزشی در راستای پیاده سازی سنجه های اعتباربخشی.
 • مشاركت در انجام بازديدهاى مديريتى ايمنى بيمار.
 • کدگذاری و یکپارچه سازی مستندات داخلی بیمارستان.
 • تدوین مستندات مورد نیاز در فرآیند اعتباربخشی.
 • برگزاری جلسات تیم رهبری و مدیریت بیمارستان طبق آیین نامه اجرایی.
 • پایش فصلی برنامه های عملیاتی و برنامه های بهبود.
 • تجزیه و تحلیل رضایت سنجی بیماران، همراهان و کارکنان.
نظارت بر فعالیت کمیته های بیمارستانی
 • تدوین و بازنگری آیین نامه داخلی کمیته های بیمارستانی.
 • برگزاری کمیته های بیمارستانی طبق برنامه زمانی ابلاغی و پیگیری اجرای مصوبات کمیته ها.
 • برگزاری دوره توجیهی و آموزشی در راستای اجرای صحیح کمیته های بیمارستانی.
 • ارزیابی اثربخشی کمیته های بیمارستانی و نظارت مستمر بر عملکرد دبیران کمیته ها.
Translate »