اكوكارديوگرافي و تست ورزش

اكوكارديوگرافي و تست ورزش 

در طبقه اول بيمارستان واقع شده است و مجهز به دستگاه هاي به روز دنيا مي باشد .

اكوكارديوگرافي بيمارستان ايرانشهر
Translate »