برنامه استراتژيك

برنامه استراتژيك بيمارستان ايرانشهر تهران

1-    ارتقاء رضايتمندي  در تمامي سطوح .                                                                         
2-    اجراي دقيق و كامل طرح اعتبار بخشي .
3-    ارتقاء شاخص ها .                                                                                        
4-    ارتقاء دانش پزشكان – پرسنل و ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده .
5-    ارتقاء بهبود تجهيزات پزشكي بخش هاي بيمارستان .
6-    ارتقاء بهبود استاندارد فضاي فيزيكي .
7-    ارتقاء سيستم فناوري – توسعه مشاركت هاي بخش دولتي خصوصي در امور بيمارستان .

اهداف بيمارستان :

مدیریت بیمارستان ايرانشهر تهران با ارزش گذاری بر بیمار، پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی را بمنظور افزایش کیفیت خدمات ارائه شده ، در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا چشم انداز و اهداف سازمان به روشنی برای تمامی پرسنل تعریف شده است و همه می دانند که به کجا می روند و  چگونه باید این مسیر را طی نمایند.

ما در بیمارستان ایرانشهر تهران متعهدیم به :

رعایت منشور حقوق بیمار، رعایت کلیه قوانین و مقررات درمان و بهداشتی ، جلب رضایت مشتریان ، ارتقاء و حفظ کرامت ارباب رجوع در نظام اداری،  رعایت اصول حرفه ای کار و اخلاق کاری،  بهبود كيفيت خدمات درماني بر مبناي سيستم مديريت كيفيت با تكيه بر توانمندي هاي متخصصين و كاركنان

ارزش های انسانی و فرهنگی حاکم بر بیمارستان شامل موارد ذیل می باشد:

احترام به حقوق بيماران ،  پرسنل و ساير ذينفعان، مراقبت و ایمنی، احترام به حقوق پزشكان، نوآموزي، نظم و انضباط، همدلي و صداقت، شور و نشاط، حفظ محيط زيست

Translate »