منوی اصلی
پیوندهای مفید
تبلیغات
اوقات شرعی



آماربازدید سایت

واحد بهداشت محيط




 • شناخت دسته بندی و تعیین اولویتها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستان و تهیه چك لیست ارزیابی جهت قسمتهای مختلف درمانی.

 • انجام بازدید و نظارت مستمرو روزانه از بخشهای مختلف بیمارستان

 • تشکیل و شرکت در جلسات و کمیته های علمی، تخصصی و اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونتهای بیمارستانی و پیگیری مصوبات در حیطه وظایف

 • نمونه برداری و كشت از بخشهای High risk هر ماه، نمونه برداری بخش ها هر 3 ماه یكبار

 • برنامه ریزی و نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان

 • برنامه ریزی . نظارت و پیگیری گندزدایی و سم پاشی قسمتهای مختلف بیمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و زیست محیطی

 • نظارت بر کنترل سلامت کارکنان و تشكیل پرونده بهداشتی پرسنل

 • نظارت بر شرایط حرفه ای و ایمنی کلیه قسمتهای بیمارستان با همكاران و كارشناس بهداشت حرفه ایی

 • پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای زیربط

 • کلرسنجی و نمونه گیری میکروبی و شیمیایی آب مصرفی بیمارستان به منظور کنترل آلودگیهای احتمالی و تهیه آمار سه ماهه و شش ماهه

 • نظارت وکنترل بر امر تفکیک. جمع آوری و حمل و دفع مواد زائد جامد

 • پیگیری رفع نواقص بهداشت محیط از طریق مسئولین قسمت های ذیربط.

 • برنامه ریزی و نظارت در جهت مبارزه با حشرات و جوندگان .

 • برنامه ریزی و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان.

 • نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان ( اخذ کارت بهداشتی قسمت آشپزخانه، رختشویخانه، آبدارخانه و فروشگاه) و كارت سلامت جهت پرسنل تاسیسات و فنی

 • تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی به عنوان مسئولین ذیربط بیمارستان و انعکاس آن از طریق مسئولین مذکور به مراجع بالاتر.

 • نظارت و کنترل و پیگیری مسائل بهداشت محیط محدوده اطراف بیمارستان با هماهنگی مرکز بهداشت منطقه.

 • برگزاری جلسه های آموزشی در خصوص محلولهای مصرفی و ضدعفونی كننده ها برای پرسنل كمك بهیار، خدماتی
© 1398 کليه حقوق اين وب سايت متعلق به بيمارستان ایرانشهر می باشد